ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ
  1. ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  2. ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠢ
  3. ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠂ ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  4. ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ
  5. ᠲᠠᠪᠤ ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  6. ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠤᠭᠤᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠮᠢᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ
  7. ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  8. ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  9. ᠶᠢᠰᠦ ᠂ ᠦᠯᠵᠠᠢ᠌ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  10. ᠠᠷᠪᠠ ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  11. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  12. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠪᠠᠯᠠ
  13. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠂ ᠡᠰᠡᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  14. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠂ ᠠᠰᠤᠭᠢᠸ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  15. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  16. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠦᠪᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  17. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  18. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  19. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠂ ᠠᠶᠤᠰᠢᠷᠠᠳᠠᠷᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  20. ᠬᠤᠷᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  21. ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  22. ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  23. ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠂ ᠭᠦᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  24. ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠂ ᠦᠯᠵᠠᠢ᠌ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  25. ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠂ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  26. ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  27. ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  28. ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠂ ᠲᠠᠢ᠌ᠰᠤᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  29. ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠂ ᠠᠭᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  30. ᠭᠤᠴᠢ ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠱᠢ
  31. ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  32. ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠂ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  33. ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  34. ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  35. ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠰᠪᠤᠯᠤᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  36. ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠤᠳᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  37. ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  38. ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  39. ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
  40. ᠲᠦᠴᠢ ᠂ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ