ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
ᠢᠮᠧᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠺᠤᠳ᠋ ᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠺᠤᠳ᠋ ᠶᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃