ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠡ
ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ
ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ
ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ
ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ
ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠦ
ᠪᠢᠯᠢᠭ᠋ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ
ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ
ᠬᠤᠢ᠌ᠲᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠨᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ
ᠮᠢᠨᠦᠬᠢ
ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋
ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ
ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠲᠠ
ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ
留言