ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ

ᠠᠢ᠌ᠷᠯᠠᠠᠳ᠋ ᠶᠢᠨ 29 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ ᠮᠠᠷᠺ᠂ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠣᠨ ᠢ ᠰᠤᠬᠤᠷ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠴᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠄

ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ 6 ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ 《ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠪᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠠᠩᠵᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢ 《ᠭᠠᠠᠳᠢ》 ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠯᠤᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠠᠱᠢᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ᠃ ᠭᠠᠠᠳᠢ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ 《ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ》 ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠣᠨᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ᠂ ᠭᠦᠴᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢ᠂ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠦᠪᠠᠭ᠌ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠨᠤᠴᠢᠳᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠦᠷᠦᠨᠠᠳᠠᠭᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠪᠠᠯ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠨᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠯ ᠡᠪᠠᠦᠡᠪᠠᠯ ᠭᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠨᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠢ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠯᠠ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠯ᠎ᠠ᠃

ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠠᠮ ᠬᠤᠮᠰᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠸᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠪᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠠᠭᠢ ᠵᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠡᠪᠳᠡᠯᠭᠡ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠭᠳᠤ ᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠤ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠭᠡᠵᠤ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠠᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠪᠠᠯ ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠤᠠᠬᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠪᠣᠭᠢᠷᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠨ᠃

ᠶᠠᠭ ᠭᠠᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ 《ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠮᠰᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠦᠭᠦᠯ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠷᠠᠭᠠᠨᠢᠭ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠦᠯᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠦᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠬᠤᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠭᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠡᠪᠦᠷ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ 《ᠭᠡᠷ》 ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠡᠯ ᠣᠯᠵᠤ ᠳᠠᠪᠢᠰᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠤᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠲᠡᠶ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠭᠡᠯ ᠳᠠᠩᠴᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠡᠭᠦᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ150 ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠤ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠷᠦᠭᠦᠯ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ 34 ᠡᠡᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢ ᠵᠤᠷᠯᠤᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠯᠤᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠳᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠠᠭᠡᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠱᠤᠸᠠᠰᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠣᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠠᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠷᠡᠯ᠂ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠢ᠄ 《ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠠᠭᠠᠨᠢᠭ ᠫᠧᠣ᠋ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠳᠠᠭ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠣᠳᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠴᠢᠳᠡᠢ ᠵᠦᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠴᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠨᠢᠨᠤᠳ·ᠨᠠ᠊·ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6522
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ