ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠦᠲᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ) ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤᠠᠠᠠᠢ


1᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠣᠢ ︖

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠄ ᠳᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ) ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ 16 ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠭᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠰ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠠᠠᠤᠨ (ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ)᠊ᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠠᠠᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ (ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ) ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃


2᠂ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ︖

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠄

(ᠨᠢᠭᠡ) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ) ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠭᠢᠯᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠦ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ᠂ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠳᠤᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠄ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ = ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ) ᠵᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ × ᠵᠢᠱᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ × ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ × ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠱᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ 60 ᠨᠠᠰᠤ᠂ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ 55 ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠴᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ) ᠵᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠴᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠢ᠌ᠴᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠭᠤᠠᠠᠰᠢᠭᠢ ᠳᠤᠰ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 15 ᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠴᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠢ᠌ᠴᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠭᠢ ᠳᠤᠰ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠤᠨ ᠲᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠱᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ 5 ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ) ᠵᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ 1—3 ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

( ᠬᠤᠶᠠᠷ ) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ) ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ) ᠵᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠪᠭᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ︔ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ) ᠵᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ︔ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠣᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ( ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ) ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃

( ᠭᠤᠷᠪᠠ ) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ) ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠠᠠᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠭᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠰ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ) ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠠᠠᠠᠢ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠰᠠᠠᠠᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢ ᠳᠤᠰᠠᠠᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠵᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃

( ᠳᠦᠷᠪᠡ ) ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ) ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠠᠠᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠤ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠵᠠᠪᠣᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠠᠠᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃


3᠂ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ︖

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠄

( ᠨᠢᠭᠡ ) ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ) ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ 60᠂ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ 55 ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠨᠢ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ︔   ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢᠳᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠨᠢ ᠮᠦᠨᠴᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ) ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠰᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠳᠤᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠤᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠄ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ = ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢ᠃

ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ = ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ÷ (12×ᠵᠢᠱᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ)᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ = ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠳᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ×ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ × ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠃

( ᠬᠤᠶᠠᠷ ) ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠠᠠᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

( ᠭᠤᠷᠪᠠ ) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ) ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠣᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠣᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠣᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠣᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ) ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠪᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ) ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠴᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠨᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢᠳᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ) ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

( ᠳᠦᠷᠪᠡ ) ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠨᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠳᠤᠰᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

( ᠳᠠᠪᠣ ) ᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠨ ᠵᠤᠭᠢᠰᠳᠠᠢ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃


ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5951
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ