ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠹᠦᠰᠢᠩᠭ᠎ᠠ — ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ

ᠹᠦᠰᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠷᠧᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠩ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠰᠢ ᠣᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠰᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠷᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠹᠦᠰᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠳᠠᠢ ᠳᠤᠯᠠ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠠᠢ ᠣᠷᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠣᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮᠳᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠭᠦᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠠᠴᠠ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

1955 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠡᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ 《ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ》 ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠹᠦᠰᠢᠩᠭ᠎ᠠ 《ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠭᠦᠭᠡ》 ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠳ᠋ᠯᠠᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠪᠤᠶᠡᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠂ ᠹᠦᠰᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠵᠦᠩ ᠨᠠᠨ ᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠸᠤ ᠡᠧᠨ ᠯᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃

ᠹᠦᠰᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠯ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠢᠩ ᠷᠧᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠤ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠬᠤᠤ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠹᠦᠰᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠮᠳᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠤ ᠠᠩᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 15 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠸᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ 《ᠭᠦᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠ ᠳᠦᠷᠢᠶᠠᠰᠤ ᠭᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠦ》 ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠤ ᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠺᠠᠢ᠌ᠯᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ 1948 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠪᠰᠢᠪᠠ᠃ 21 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ᠂ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠮᠪᠣᠯᠤ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠰᠢ ᠭᠦᠸᠧ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ᠃

ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠱᠤᠭ ᠶᠦᠮᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠁ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠦᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ᠂ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ᠂ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠡᠵᠡᠳ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠳ ᠣᠠᠳᠤᠤ ᠣᠠᠳᠤᠤ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠭ ᠣᠭᠳᠤᠬᠤ (ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ)᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠴᠤᠳ ᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

《ᠣᠷᠤᠭ ᠣᠷᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ᠂ ᠣᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠳᠦᠷᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ᠂ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠱᠤᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠭᠦᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠹᠦᠰᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠦᠢ᠌ ᠶᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠱᠤᠭ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤᠮ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠢ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠹᠦᠰᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮᠳᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠹᠦᠰᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠴᠤᠤᠲᠠᠳ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12020
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ