ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠪᠥᠭᠡ᠄ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦᠦ ? ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠦᠦ ?
᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠳᠤᠤᠤᠠᠬᠠᠨ ᠤ 《 ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ 》

ᠪᠥᠭᠡ᠄ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦᠦ ? ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠦᠦ ? ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠴᠢᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠᠠᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠡᠭᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠰᠠᠠᠰᠠᠷ ᠣᠠᠠᠳᠠᠷᠭᠤᠢ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠡᠭᠦᠰᠪᠡ᠃ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠳᠡᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠ ᠭᠡᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠰᠤᠯᠢᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠥᠶᠡᠷ ᠣᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠤᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨᠠᠷ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠭᠦᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠰᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠬᠤ᠂ ᠰᠥᠷᠳᠡᠭᠦ᠂ ᠳᠡᠷᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠦᠡᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠳ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠢᠯᠢᠩᠨᠡᠭᠦᠯᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠶᠡᠷ ᠣᠰᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠢ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠤᠠᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠦᠷ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠᠶᠤᠯ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠵᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠡᠬ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠳᠡᠭ ᠂ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠠᠩ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠨᠢ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠵᠠᠩ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠳᠡᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠷᠠᠯ ᠡᠷᠢᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠱᠡᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠥᠭᠦᠦᠡᠴᠤ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠡᠮᠢᠶᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠯᠡᠭᠦ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠭᠢᠭᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠢ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠥᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠢ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡᠰ ᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠦᠡᠭᠡᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠪᠣᠮ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠣᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠡᠷᠭᠡᠰ ᠤᠳ ᠂ ᠮᠠᠨᠠᠠᠴᠢᠷ ᠤᠳ᠂ ᠰᠠᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠳᠤ ᠤᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠦᠶᠡᠵᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠩᠭᠢᠤᠠᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡᠦᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠮᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠭᠡᠭᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠰᠠᠠᠰᠠᠷ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ 472 ᠣᠳᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠣᠷᠤᠠᠳᠤ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠣᠷᠤᠠᠳᠤ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠳᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠦᠡᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠦᠶᠡᠵᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠣᠳᠤᠳ ᠢ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠣᠳᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠭᠡ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠪᠦᠯ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠪᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠡ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠩᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠵᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠪᠳᠤᠷ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠵᠢᠰᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠪᠦᠯ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠣᠯᠠᠪᠣᠷ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠴᠠᠢ᠌ᠪᠣᠷ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠦᠷᠦᠩᠭᠦᠢ ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠪᠣᠶᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠦᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠳᠦᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠣᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠣᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠪᠣᠮ ᠣᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠠᠴᠢᠷ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠣᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠣᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠭᠡᠭᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ 《ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠬᠤᠧᠨ ᠮᠠᠷᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠣᠳᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠮᠦᠨ᠃ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠣᠳᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠳᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠷᠠ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠠᠷᠠ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠠᠨᠢ ᠰᠠᠠᠰᠠᠷ ᠣᠠᠠᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠳᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠠ ᠶ‍ᠢᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠶᠠᠷᠠ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭ ᠭᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠣᠳᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ ᠬᠤᠧᠨ ᠮᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ ᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠣᠳᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠷᠨᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠶᠠᠵᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠵᠤ ᠰᠢᠳᠦᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠡᠰᠢᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠳ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠬᠢᠷᠡᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠴᠡᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠭᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠦᠭᠡ ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠮᠤᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠴᠤᠪᠣᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠡᠴᠡ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠮ ᠳᠡᠮ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠰᠤ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠵᠤ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠭ ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠳᠤᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠦᠷ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠦᠡᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠦᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡᠨ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠴᠡᠵᠡᠵᠤ ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠵᠤ ᠂ ᠳᠡᠢ᠌ᠳᠦᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠦᠷᠢᠰᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠦᠡᠴᠤ ᠂ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠪ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠨᠢ ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠤᠭᠢᠷᠡᠯᠴᠡᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠰᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠦᠡᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠨ ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠵᠡ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ ᠨᠡᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷᠯᠡᠡᠡᠴᠢ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠭᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠃ ᠭᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠰᠡᠵᠤ ᠂ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠵᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠥᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠯ ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠯ ᠮᠤᠩᠬᠠᠠᠠᠯᠠᠯ ᠂ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠬᠤᠤᠠᠬᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠦᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠯᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠤᠠᠬᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠪᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠦᠡᠴᠤ ᠂ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠶᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠣᠷᠤᠠᠳᠤ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠴᠢᠰ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠴᠢᠰ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠤ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠢᠠᠵᠢᠨ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠢᠠᠵᠢᠨ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠴᠢᠰ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠢᠠᠵᠢᠨ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ᠃ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠡᠪᠴᠢᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠴᠢᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠪᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠢᠰᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷᠴᠢᠰ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠡᠷᠭᠡᠰ ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠠᠮᠢ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠪᠠᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠦᠡᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠰᠠᠠᠰᠠᠷ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠴᠤ ᠶᠠᠭ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢᠳᠡᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃

ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠳᠠᠯᠠᠰᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠃ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠃ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠃ ᠣᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠪᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠦᠡᠴᠤ ᠂ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠨ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡ ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠤᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠣᠶᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠴᠡ ᠭᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠃

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠲᠡᠶ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠠᠭᠤᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠂ ᠣᠶᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠃ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠮᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠠᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠮᠦᠭᠡᠮᠦᠳᠧ ᠂ ᠺᠠᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠪ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠡᠮ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠣᠨᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠣᠨᠤᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠤᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠳᠠᠷᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠃

ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠵᠠᠩ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠶᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠰᠥᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠂ ᠳᠠᠷᠨᠢ ᠣᠩᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠂ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠴᠤ ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠡᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠨᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠭᠦᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠭᠤᠤ ᠂ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠰᠥᠰᠦᠭᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠮᠥᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠥᠢᠯᠡᠦᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠵᠤ ᠂ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠴᠤ ᠂ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤᠰᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠥᠢᠯᠡᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠨᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤᠰᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤ ᠴᠥᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠵᠦᠪ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠢ ᠭᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠦᠪ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠺᠠᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠂ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠂ ᠯᠠᠯᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠵᠦᠪ ᠬᠠᠠᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠰᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠭᠦ ᠨᠢ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠰᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠰᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠡᠯᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠨ ᠵᠦᠪ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠂ ᠵᠦᠪ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠂ ᠵᠦᠪ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃

ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠶᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭᠦ ᠂ ᠣᠯᠵᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠨᠢᠭᠡᠦᠡᠴᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠤᠮᠤᠤᠠᠬᠠᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤᠳ ᠡᠭᠦᠰᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠳ ᠡᠭᠦᠰᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠭᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦᠨᠡᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠡᠪ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠂ ᠪᠣᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠦᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠤ ᠂ ᠪᠣᠭᠤᠯ ᠪᠣᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠠᠠᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠴᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠨ ᠪᠠ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠴᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠦᠮᠴᠢ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠦᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠦᠮᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠪ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳ᠋ᡁᠧᠨ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠂ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠦᠪ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠳ᠋ᡁᠧᠨ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠪᠣᠳ᠋ᡁᠧᠨ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠳ᠋ᡁᠧᠨ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠤᠮ ᠣᠢ᠌ᠯᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠣᠳ᠋ᡁᠧᠨ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠨ᠋ᠸᠷᠭᠢ ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠠᠪᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠪᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠳᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠨ᠋ᠸᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠪᠣᠭᠢᠷ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠥᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠪᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠨ᠋ᠸᠷᠭᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠂ ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠱᠳᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠪᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠡᠨ᠋ᠸᠷᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡᠤᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠣᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ ᠃
ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠦᠮᠴᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠣᠯᠠᠮ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠢ ᠮᠡᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠺᠠᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠭᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠠᠪᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠰᠢᠬᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠺᠠᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠺᠠᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠡᠭᠦᠰᠪᠡ ᠃

ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠦᠮᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷ ᠳᠡᠪᠠᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠳᠠᠭ ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠂ ᠡᠮᠡᠰ ᠦᠭᠢᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠂ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠨᠠᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠂ ᠨᠠᠩ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠬᠤᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠰᠠᠤᠠᠬᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠳᠠᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠯᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠯᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠂ ᠵᠦᠪ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠤᠮᠯᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠣᠶᠤᠨ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠣᠨᠤᠯ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤᠰᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠰᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠪ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠯᠠ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠥᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠵᠦᠪ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠨᠤᠮᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠴᠤ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠨᠤᠮᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠢᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤᠰᠤᠮ ᠵᠢᠡᠨ ᠴᠥᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠂ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠰᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠰᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠂ ᠮᠤᠩᠬᠠᠠᠠᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠬᠠᠠᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠰᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠰᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠠᠩ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠰᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠂ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠂ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠂ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠵᠦᠪ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠦᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠦᠡᠴᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠯᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮᠯᠡᠵᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠤᠮᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠂ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯᠳᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠦᠪ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠢ ᠵᠦᠪ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠵᠦᠪ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡ ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠯᠠ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃

ᠪᠦᠭᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠦᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠷᠭᠡᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠵᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠂ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠤᠠᠬᠠᠳᠠᠭ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠦᠪ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠶᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠶᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠡᠪᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠣᠠᠳᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠴᠤᠭᠠᠵᠤ ᠮᠤᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠰᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠃ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠪᠠᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠦᠡᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠡᠨᠡ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠢᠴᠠ ᠭᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠤᠠᠴᠤ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠢᠴᠠ ᠭᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠤᠠᠴᠤ᠂ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠳᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠵᠦᠩ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠵᠦᠩ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠣᠶᠤᠨ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠣᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠡᠤᠨ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠰᠴᠤ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠂ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠂ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠭᠡᠭᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠱᠠᠰᠢᠠᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠡᠮᠴᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠵᠣᠢ᠌ᠴᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠪᠠᠯᠢᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠡᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭ ᠣᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠴᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠤᠮᠤ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠦ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ ᠡᠪᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠦᠡᠴᠤ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ᠂ ᠣᠶᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ᠂ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠶᠤᠨ ᠲᠡᠶ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠡᠶ᠂ ᠵᠦᠪ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠯ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠣᠳᠤᠳ ᠳᠠᠩᠴᠤ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠂ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠤᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠠᠳᠤᠷ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠨᠢ ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠳᠠᠭ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠰᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠨᠠᠩ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠲᠡᠶ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠂ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠵᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠢ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ᠂ ᠶᠠᠭ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠤᠳ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠴᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠵᠦᠪ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤ ᠤᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠢ ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠯᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠵᠦᠩ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠣᠶᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠨᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠣᠶᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠩ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠵᠦᠩ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠳᠠᠯᠠᠰᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠤᠳ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠳ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠡᠳᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠨᠤᠮᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠵᠦᠪ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠨᠤᠮᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠪ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠦᠪ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠡᠭ᠌ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠤᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠠᠭᠤᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠦ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠥᠬᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠥᠬᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠰᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠬᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠵᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠠᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠤ ᠭᠡᠯᠡ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠠᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠠᠠᠴᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠠᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠳᠠᠨ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡᠨ ᠯᠠ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠠᠠᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠢᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠡᠰᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠠᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠢᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠢᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠢᠩᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠢᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠯᠠ ᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠷᠭᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠸ · ᠰᠡᠷᠡᠡᠭᠭᠤᠣ᠎ᠡ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 76495
ᠴᠠᠭ᠄ 2014 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ