ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ

ᠠᠭᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠵᠤ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ

ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠠ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ


ᠬᠤᠷᠳᠣᠠ ᠬᠥᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠠ ᠳᠤ

ᠬᠣᠷᠮᠣᠢ ᠰᠢᠷᠤᠢᠳᠤᠳᠠᠬ᠎ ᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠤ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ


ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠠᠷ

ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠩᠰᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ

ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠤᠠ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ


ᠢᠰᠡᠬᠡᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠤ

ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠤᠢ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ

ᠢᠷᠤᠬᠡᠯ ᠵᠥᠩᠨᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ


ᠬᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠤᠬᠡ

ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠰᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ


ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠲᠠᠢ

ᠡᠪᠯᠢᠭ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠡᠷᠠᠴᠣᠯ ᠲᠠᠢ

ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠠ ᠤ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ


ᠳᠠᠪᠤᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠠᠨ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡ

ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ


ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ

ᠪᠥᠮᠪᠥᠬᠡ ᠮᠡᠳᠤ ᠨᠢᠭᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ

ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠨᠢᠬᠡᠳᠡᠢ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ


ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠨᠤᠭᠣᠷᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ

ᠨᠢᠳᠤᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠠᠳᠠᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ



ᠬᠠᠶᠢᠭ᠄ ᠳᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠣ ᠦᠷᠡᠰ ᠲᠤᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠡᠴᠡ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠣ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 37923
ᠴᠠᠭ᠄ 2019 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ 1 ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ 1 ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ