ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠳᠤᠷᠭᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ

    ᠵᠦᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠤᠷᠭᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠸᠤᠯ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠳᠠ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠳᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳᠠᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠳ ᠳᠤᠷᠭᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠪᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠭᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ 32 ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤᠷᠭᠤᠳᠴᠤᠳ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ 8 ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠡᠭᠦ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠠᠪᠠᠰᠤ ᠳᠤᠷᠭᠤᠳᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠰᠣᠢ᠌ᠤᠠᠴᠤ ᠮᠥᠭᠦᠭᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

    ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠣᠪᠠᠰᠢ ᠳᠤᠷᠭᠤᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠳ ᠲᠡᠶ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠴᠠᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯᠭᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠣᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

    ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ17 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤᠷᠭᠤᠳᠴᠤᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠠᠶᠠᠨ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠰᠢᠬᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ 66073 ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠯᠠ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠷᠭᠤᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠳ ᠢ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠤᠷᠭᠤᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠴᠦᠦᠯ᠂ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠳ᠂ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠳᠠᠳᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠶᠡᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

    ᠡᠴᠦᠰ ᠳᠤᠨᠢ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠷᠭᠤᠳᠴᠤᠳ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷᠭᠤᠳᠴᠤᠳ ᠦᠯᠪᠠᠷᠠᠵᠤ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠠᠷᠠᠨᠤᠳ ᠳᠦᠷᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7459
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ