ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠴᠤᠳ ᠨᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠡ ᠨᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ

ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠡᠬ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠭᠤᠷ ᠡᠪᠤᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠡᠷ 1164 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠢᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠳᠡᠬ ᠳᠦ ᠶᠢᠰᠤᠬᠡᠢ ᠪᠡᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠡᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠦᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠤᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠬᠦᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠡᠶᠡᠭᠠᠵᠡᠢ᠃15 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠥᠮᠡᠨ ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠥᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠡ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠡ ᠶᠤᠸᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠢᠨᠡᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠳᠡᠤᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠤᠬᠡ ᠳᠡᠢ ᠰᠠᠯᠤᠰᠢ ᠥᠬᠡᠢ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠬ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠡ ᠳᠡᠢ᠃

ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠡᠬ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠪᠤ ᠮᠡᠷᠬᠡᠨ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠭᠠᠳᠤᠷ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠤᠢ᠌ᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠮᠡᠷᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠬᠤᠷ ᠠᠬᠰᠡᠳᠡᠬ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠡᠬᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠥᠮᠴᠢ ᠢᠷᠬᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠡᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠮᠡᠬ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃

ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠥᠮᠴᠢ ᠢᠷᠬᠡᠨ ᠤ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠨᠢ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠤᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠳᠤᠬᠢ ᠡᠷᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠤᠯ᠂ ᠬᠦᠯᠤᠨ ᠨᠡᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠡᠷ ᠭᠤᠤ ᠳᠡᠭᠠᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ 15 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠦ (  1432 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 1433 )  ᠠᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠤᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠡᠴᠡ ᠠᠡᠭᠬ᠎ᠡ ᠤᠳᠡᠭ᠎ᠡ ᠨᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠡᠭᠠᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠰᠡᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠠᠡᠭᠬ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ 1438 ᠊᠊᠊᠊ 1469 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠡᠬ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠰᠤᠳᠡᠢ ᠪᠡᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨᠢ ᠸᠡᠡᠭ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠡ ᠨᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠡᠭᠠᠤ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠰᠡᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠪᠡ᠃ ᠪᠤᠯᠤᠨᠢ ᠸᠡᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠡᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠳᠥᠮᠡᠢ ᠵᠡᠶᠡᠭᠠᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠬᠠᠮᠡᠳ ᠬᠦᠤ ᠬᠦᠢᠮᠥ᠋ᠡᠭᠬᠡ ᠳᠡᠰᠡᠬᠠᠷ᠎ᠡ ᠨᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠡᠭᠠᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠨᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠡᠬ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠢ᠃ ᠬᠦᠢᠮᠥ᠋ᠡᠭᠬᠡ ᠳᠡᠰᠡᠬᠠᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ (  1522 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 1567 ) ᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠡᠬ ᠳᠥᠯᠪᠰᠢᠷᠡᠨ ᠳᠤᠬᠳᠡᠪᠡ᠃ 16 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠡᠴᠢ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠢᠮᠥ᠋ᠡᠭᠬᠡ ᠳᠡᠰᠡᠬᠠᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠡᠬ ᠵᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠡᠭᠠᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠤᠨᠡᠰᠢ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠳ᠋ᠥᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠬᠡᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠡᠭᠠᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠰᠢ ᠨᠤᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠳ ᠡᠮᠤᠨᠡᠰᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠳ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠰᠡᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠨ ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠵᠥᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠡᠢ᠌ᠷᠢᠰᠢᠯ ᠳᠤᠬᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠤᠨ ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠳᠥᠰᠢᠶᠡᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠳᠡᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠵᠡᠰᠡᠬᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠪᠢᠩᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠪᠥᠸᠸ ᠸᠡᠡᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠬᠦᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠵᠡᠯᠡᠢ᠌ᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠡᠬᠳᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠤᠨ ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠢ ᠵᠡᠡᠭᠰᠢᠯ ᠵᠢᠡᠷ 《 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠬ》 ᠬᠡᠮᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠡᠬᠦ ᠠᠢ᠌ᠮᠡᠬ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠤᠯ᠂ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠡᠳᠤᠮᠡᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠡ ᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠳᠤᠬᠡ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠳᠦ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠᠢ᠌ᠮᠡᠬ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠡᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠳᠡ ᠵᠢ ᠪᠡᠬᠳᠡᠭᠠᠨ ᠥᠵᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 《 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠡᠨ》(ᠬᠤᠷᠴᠡ ᠴᠡᠡᠭ ᠮᠢᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠪᠡ ) ᠡᠴᠡ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 《ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 》 ᠡᠴᠡ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 79652
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ