ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠦᠭᠡᠶ


ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ

ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ


ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳ᠋ᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ

ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠠ


ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠡᠷᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠯᠠᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ


ᠮᠦ᠋ᠷ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠶ

ᠰᠡᠭᠦᠳ᠋ᠡᠷ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠶ


ᠭᠡᠨᠡᠳᠳ᠋ᠡ ᠪᠢ

ᠠᠶᠤᠳ᠋ᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠵᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠩᠴᠢ᠍ᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 52726
ᠴᠠᠭ᠄ 2017 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ