ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
《ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ》 ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ

《ᠬᠤᠷᠴᠢ》ᠪᠤᠶᠤ《ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ》ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ《ᠬᠤᠷ》ᠬᠡᠬᠦ ᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠰᠡᠨ《ᠴᠢ》ᠪᠤᠶᠤ《ᠴᠢᠨ》ᠳᠡᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠵᠡᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠥᠳᠤᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠬᠡ᠃《ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠡ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠡᠨ》 ᠳᠤ《ᠬᠤᠷ》  ᠢ ᠨᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠥᠷᠤᠬᠦ ᠬᠤᠷᠤᠮᠰᠠᠭ᠎ᠡ ᠰᠡᠭᠠᠳᠡᠬ ᠵᠢᠡᠷ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠬ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ᠂《ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠡ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠡᠨ》 ᠳᠤ《ᠬᠤᠷᠴᠢ》ᠪᠤᠶᠤ《ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ》  ᠢ ᠶᠡᠷᠤ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠬᠤᠷ ᠠᠬᠰᠡᠴᠢᠳ ᠬᠡᠮᠡᠵᠤ᠂ 《ᠶᠤᠸᠡᠨ ᠱᠢ》ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠳᠦ《ᠬᠤᠷᠴᠢ》ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠡᠬᠦᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠡᠭᠠᠳᠡᠬ ᠵᠡᠬᠦᠵᠤ ᠰᠢᠳᠡᠷ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠪᠡᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠡᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠤᠬᠰᠡᠭᠠᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠡᠭᠨᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠭᠠᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠷᠡᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠵᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠯᠤᠩᠬᠡᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠯᠴᠢᠨ᠂ ᠤᠨᠴᠡᠭᠠᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠬᠴᠢᠳ ᠢ ᠪᠥᠷ ᠬᠤᠷ ᠠᠬᠰᠡᠬᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠡᠬ᠃

1189 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠳᠡᠮᠤᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠡᠬᠢᠷᠤᠬᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠠᠡᠭᠬ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠥᠬᠡᠯᠡᠢ ᠴᠡᠷᠪᠢ᠂ ᠬᠠᠴᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤᠬᠤᠷᠡᠭᠤᠨ ᠪᠡ ᠵᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠡᠷᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠷ ᠠᠬᠰᠡᠵᠤ ᠪᠡᠢ᠌ᠬᠰᠡᠨ ᠪᠡ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠡᠰᠡ ᠰᠢᠳᠡᠷ ᠳᠡᠭᠠᠯᠳᠡ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠡᠭᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠡ᠃ 1206 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠡᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠡᠨ ᠥᠷᠬᠡᠳᠬᠡᠨ ᠳᠥᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠡᠭᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠡᠨ ᠪᠡᠰᠡ ᠮᠢᠡᠭᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠢ᠌ᠨᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠡᠬᠦ ᠥᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠳᠤᠷᠡᠬᠢ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠠᠬᠰᠡᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠷᠬᠠᠬ ᠤᠳ᠂ ᠪᠡᠭᠤᠷᠴᠢ᠂ ᠡᠬᠦᠳᠡᠴᠢ᠂ ᠠᠬᠳᠡᠴᠢ ᠬᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠳᠡᠢ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠳᠤ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠡ ᠶᠤᠸᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠡᠬᠦ ᠥᠬᠡ ᠶᠡᠷᠤᠨᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠡᠬ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ 《 ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠡ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠡᠨ 》ᠪᠤᠶᠤ《 ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ》 ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠥᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠶ᠎ᠡ᠂ 14 ᠳ᠋ᠤᠬᠡᠷ ᠵᠡᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠡ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ᠂ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠴᠡᠯ ᠪᠡ ᠰᠡᠮᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠡ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠤᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠨᠳᠤᠬᠰᠡᠨ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠡᠯᠡᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠥᠮᠡᠨ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ 《ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ》ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠥᠬᠡ ᠰᠡᠶᠢ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠥᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠡᠯᠡᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠳᠥᠪ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠡᠬ ᠢᠷᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃

ᠳᠡᠬᠡᠪᠡᠯ᠂ 《ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ》ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠡᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠥᠷᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠨᠤᠶᠡᠯᠡᠬᠰᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠡᠬ ᠢᠷᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ︖

《ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ》ᠬᠡᠬᠦ ᠠᠢ᠌ᠮᠡᠬ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠳ ᠤᠯᠡᠨ ᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠥᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠢ᠌ᠳᠡᠬ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠬᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠡ ᠫᠷᠤᠹᠸᠰᠰᠤᠷ᠄《ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠡ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠡᠨ》 ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠭ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠮᠡᠬᠳᠡᠨ ᠵᠥᠢᠷᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠬᠡᠨ《ᠠᠭᠤᠷᠯᠡᠪᠡᠰᠤ ᠠᠩᠬᠤᠭ᠎ᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠯᠢᠵᠤ ᠳᠡᠯᠪᠢᠪᠡᠰᠤ / ᠠᠭᠤᠯᠡ ᠠᠯᠤᠰ ᠪᠥᠬᠦᠨ / ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢ ᠨᠠᠷᠡᠨ ᠵᠥᠯᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠪᠤᠶᠤ᠃/ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠢ / ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠤᠰ ᠪᠥᠬᠦᠨ ᠢ / ᠬᠡᠢ᠌ᠪᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠯᠢᠵᠤ ᠳᠡᠯᠪᠢᠪᠡᠰᠤ ᠬᠡᠯᠬᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠯᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠪᠤᠶᠤ᠃ / ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠳᠡᠯᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠪᠡᠰᠤ / ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠵᠡᠭᠤᠨ ᠠᠯᠳᠡ ᠭᠠᠵᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠪᠤᠶᠤ᠃/ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠳᠡᠯᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠰᠤ / ᠳᠡᠪᠤᠨ ᠵᠡᠭᠤᠨ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠪᠤᠶᠤ 》ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠡᠪᠡᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠡᠴᠤ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠭ᠎ᠡ ᠤᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠤᠢ᠌ᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠤᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠥᠨᠡᠨ ᠢ ᠳᠡᠮ ᠵᠢᠡᠷ ᠳᠤᠰᠬᠠᠬᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 《 ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠪᠢ ᠪᠡᠯᠬᠦᠳᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠡᠷ᠂ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠭ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠪᠡᠢ》ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠥᠨᠴᠤ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠤᠢ᠌ᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠭ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠮᠡᠬᠳᠡᠨ ᠳᠤᠪᠤᠢ᠌ᠯᠭᠠᠬᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠃ 1722 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠴᠢᠭ᠌》ᠳᠦ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠢ ᠮᠡᠬᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠤᠯᠡᠬᠤ ᠳᠡᠭᠠᠨ᠄《ᠬᠠᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠡ ᠵᠡᠨᠴᠡᠷ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠢ / ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠮᠥᠨ ᠳᠡᠷᠤᠬᠴᠢ / ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠮᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠦᠤ ᠳᠦ / ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠬ ᠳᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ / ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ》ᠬᠡᠵᠤ ᠰᠢᠯᠥᠭᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ 《ᠬᠠᠤᠴᠢᠨ ᠵᠤᠪᠡᠵᠤ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠦᠭᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ / ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠤᠷᠢᠳ ᠡᠰᠡ ᠶᠡᠪᠤᠬᠰᠡᠨ/ ᠬᠤᠤᠷᠴᠢᠨ(ᠬᠤᠤᠷᠴᠢ)ᠬᠠᠰᠡᠷ᠂ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠡᠯᠬᠦᠳᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠴᠢᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠳᠡᠬᠦᠤ ᠨᠡᠷᠳᠤ ᠴᠢᠨᠤ / ᠠᠯᠪᠡᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ / ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠤᠡᠭᠨᠢᠭᠤᠳ/ ᠬᠤᠶ᠎ᠡ ᠠᠯᠪᠡᠳᠤ ᠴᠢᠨᠤ ᠳᠡᠷᠡ ᠪᠥᠬᠥᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠶᠡᠮᠤ》ᠬᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠡᠬᠢ 《ᠬᠤᠤᠷᠴᠢᠨ》ᠪᠤᠶᠤ《ᠬᠤᠤᠷᠴᠢ》ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠳᠡᠷᠤᠢ《ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ》᠂《ᠬᠤᠷᠴᠢ》ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠢ《ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠡᠷ》ᠬᠡᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ《ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠰᠡᠷ》ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠴᠤᠯᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠤᠳᠡᠳᠡᠬ ᠪᠡᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ᠂ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠡᠬᠦ ᠠᠢ᠌ᠮᠡᠬ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠳᠤᠷᠡᠰᠬᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠳᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠶᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠬᠡᠳᠤᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠰᠡᠷ》᠂ᠴᠢᠨᠡᠬᠰᠢᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠶᠢᠰᠤᠩ‍ᠬᠡ(1225 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠡᠷᠳᠡᠭᠤᠯ ᠢᠷᠬᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠳᠡᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠡᠳ ᠪᠤᠬ᠎ᠡ ᠰᠤᠵᠢᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠡᠬᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠶᠢᠰᠤᠩ‍ᠬᠡ 335 ᠠᠯᠳᠡᠰ᠂ ( ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠷᠤᠬ 335 ᠮᠸᠲ᠋ᠷ)ᠳᠡᠬᠢ ᠫᠡᠢ ᠵᠢ ᠤᠨᠤᠭᠠᠬᠰᠡᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠬ ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ) ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠤᠢ᠌ᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠭ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠯ ᠨᠡᠷᠮᠠᠢ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠡ ᠠᠯᠳᠡᠷᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠪᠡᠰᠡ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠵᠡᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ᠂ ᠶᠤᠸᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠤᠷᠡᠵᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠤᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠥᠷᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠳᠥᠮᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠥᠬᠦ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠶᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠬᠡᠳᠤᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠥᠴᠢ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠤᠨ《ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ》ᠬᠡᠬᠦ ᠴᠤᠯᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠨᠤᠶᠡᠯᠡᠬᠰᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠡᠬ ᠢᠷᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠤ ᠠᠯᠳᠡᠷ ᠪᠡ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠡ ᠠᠯᠳᠡᠷᠰᠢᠬᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠨ ᠶᠡᠷᠢᠨ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊《 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠡᠨ 》( ᠬᠤᠷᠴᠡ ᠴᠡᠡᠭ ᠮᠢᠡᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠪᠡ ) ᠡᠴᠡ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 《ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 》 ᠡᠴᠡ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 86581
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ