[ ᠪᠠᠯᠵᠢ᠍ᠨᠢ᠍ᠮ᠎ᠠ ] ᠵᠦ᠋ᠩ ᠭᠦᠸᠸ ᠮᠦ (109)
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 322379

ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠠᠪᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠶᠢᠰᠦ ᠠᠷᠪᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠬᠤᠷᠢ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠲᠦᠴᠢ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠲᠠᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠵᠢᠷᠠ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠲᠠᠯᠠ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠨᠠᠶᠠ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠶᠡᠷᠡ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠪᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠢᠰᠦ