ᠵᠦ᠋ᠩ ᠭᠦᠸᠸ ᠮᠦ (109)
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 500460

ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠ‍‌ᠶᠢᠭᠲᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠢ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ 2 ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ 1 ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ