ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠢ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠠᠪᠣᠷᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠨᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ 《ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠯ》 ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠭᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ 《ᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ》 ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠵᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠪᠠᠯ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠵᠤ ᠥᠳᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠡᠰᠭᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠰᠢᠷ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠴᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠣᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠭᠠᠷ ᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠯᠳᠡᠨ ᠭᠦᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠢᠯᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠦᠯ᠂ ᠭᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠴᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠭᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠯᠭᠦᠭᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠮᠦᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠤᠵᠤ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠮᠦᠰᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠦᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠭᠦᠯᠳᠡᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠣᠭ ᠭᠡᠪ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠶᠠᠷᠤ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠪᠢ ᠦᠯᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃《ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠬᠤᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠵᠤᠤᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠡᠵᠢᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠵᠥᠯᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠢ᠌ᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠥᠯᠭᠦᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤ ᠳᠤᠰᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠮᠠ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠢᠨ ᠨᠤᠬᠤᠯᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠪᠳᠦᠷ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠣᠭᠤᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠴᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠨᠠᠩ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠠᠪᠣᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠴᠠᠷ᠂ ᠭᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠭᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠱᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠦᠯᠳᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠱᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠵᠥᠯᠭᠦᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠵᠥᠭ᠌ ᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮᠴᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠵᠥᠭ᠌ ᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠣᠴᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃


《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ》 ᠨᠤᠮ ᠡᠴᠡ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠮᠭᠢᠦᠡᠭᠡᠪᠡ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6320
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ