ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

ᠮᠠᠴᠤᠭ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠨ

ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠤ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ᠃


ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠤᠭ ᠡᠭᠦᠷᠤᠨ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ

ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠥᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠤ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ᠃


ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ

ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠦᠪᠠᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠳᠡᠨᠡᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠭᠦᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ᠃


ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠦᠨᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ᠃


ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠠᠢ

ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠢ

ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳᠠᠢ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠡ  ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠣᠷᠳᠤᠰ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠠᠩᠭᠢᠴᠤᠳ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ‍ᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1737
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ