ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠰᠤ

ᠣᠶᠠᠰᠤᠯ


ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠪᠠᠷ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠦ ᠴᠢᠨᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ

ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠰᠢᠭ

ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃


ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠳᠡᠰᠢ


ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠨ

ᠬᠤᠨᠤᠭᠤᠳᠠ ᠥᠡᠵᠢᠭᠦᠳᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠢᠵᠤ

ᠠᠵᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠤᠠᠬᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ

ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰ

ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠴᠠᠯᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠮᠠ᠊·ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠳᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1853
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁