ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡᠢ

ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠢ ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡᠢ

ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡᠢ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ

ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠴᠢᠦᠡᠭᠦᠷ ᠰᠢᠮᠨᠤ ᠭᠡᠵᠤ

ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠯᠠ ᠠᠶᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠶᠤᠮ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠳ᠋ᠤ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠶᠤᠮ

ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠦᠷᠭᠦᠮᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠰᠢᠭ

ᠡᠮᠵᠡᠭ᠌ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠣᠠᠨᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷᠳᠠᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠠᠢ

ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠳᠤ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ

ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠮᠭᠡᠨ ᠰᠡᠮᠭᠡᠨ ᠴᠢᠩᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠢ ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡᠢ

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ

ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡᠢ

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠴᠠ ᠯᠠ ᠠᠶᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡᠪᠠᠦᠡᠭᠦ᠂ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠩ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠤ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠯᠠ ᠠᠶᠤᠨ᠎ᠠ

ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠᠰ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠭᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ

ᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ

ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠤ ᠭᠦᠭᠡᠷᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ

ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠷ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠢ ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡᠢ

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ

2010.8.1


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰ·ᠮᠥᠩᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠰᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1378
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁