ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ

ᠣᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠪᠴᠢ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠢ

ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠯ

ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠰᠠᠮᠨᠠᠵᠤ

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠳᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ

ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ

ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠮᠤᠤᠰᠤ

ᠦᠯᠦᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠤᠢ᠌ᠴᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠮᠭᠦ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠵᠢᠠᠷ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠮᠢᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤᠪᠴᠢᠷ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠠᠯᠠᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1726
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ