ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ

ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠶᠤ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠯᠭᠢᠰᠤᠯ᠃

ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠢ᠃

ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠳᠠ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠡᠶ᠂ ᠣᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠁ ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠭᠢᠨᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠣᠭᠰᠢᠯᠵᠠᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠃

ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ︕

ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠣᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠮ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠯ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠢᠵᠤ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠤᠠᠴᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ︕ ᠁

ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ (ᠠᠶᠤᠯᠭᠠᠵᠤ) ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠴᠢᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ》᠃ ᠦᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ 《ᠰᠢᠳᠢ》 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠬᠠᠰᠢᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠣᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠣᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠯᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ︕

ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠴᠢᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠦᠭᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠣᠮᠤᠭᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠳ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠵᠥᠨᠦᠴᠢᠭᠡᠵᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠢ 《ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠨ》 《ᠥᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ》 ᠣᠷᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠴᠢᠷᠯᠢᠭ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ︕

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ︕ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠣᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠰᠡᠴᠡᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ︕


2010.11.10

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠦᠷᠵᠠᠪ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 10571
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ