ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠥᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠷ᠎ᠡ

ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠮᠤᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠪ

ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠪᠠ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠣᠰᠤ

ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ᠌ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠰᠤ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠨᠤᠮ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠵᠤ ᠣᠩᠰᠢᠪᠠᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠮ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠳᠬᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠦᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠢᠯᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠰᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠳᠤᠬᠤᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1596
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ