ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ

ᠭᠡᠷ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠳᠤᠰᠪᠠᠯ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠪᠠ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠳᠤᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠮᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3778
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21