ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠡᠶ ᠡᠦᠶᠡᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠰᠠᠭ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠷᠭᠢᠶᠠᠠᠳᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠰᠥ᠋ ᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠰᠢᠭ᠌ ᠡᠯᠢᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠪᠣᠮᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠤᠳᠦᠷᠯᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠦᠷᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤᠭᠢ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠳᠩᠷᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ 10 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠳᠦᠡᠭᠦ᠋ᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3211
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09