ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ

ᠴᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦᠳᠡᠯ᠎ᠡ

ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ

ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠣᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠨ᠎ᠡ

ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠢᠶᠠᠷ ᠡᠪᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ

ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ

ᠨᠡᠭᠡᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠪ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠵᠤ

ᠨᠠᠷᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ

ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠤ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠤᠠᠴᠤ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ

ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠤᠠᠴᠤ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ

ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠣᠮᠪᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ︖


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠳᠦᠡᠭᠯᠢᠶ‍ᠦᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠤ ᠳᠦᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪ᠊·ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2346
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ