ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ

ᠪᠣᠯᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠳᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠤ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠂ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠮᠦᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠵᠦᠪ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠨ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠡᠷᠪᠠᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠤᠯᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ (ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠯᠳᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠣᠢ)᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠭᠤᠴᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ (ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠ) ᠡᠰᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠡᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ (ᠴᠠᠠᠠᠠᠷ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠨ ᠡᠰᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠤᠳ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ)᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠤᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠠᠪᠰᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠠᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠴᠤᠯᠤ᠂ ᠴᠢᠳᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠤᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠠᠪᠰᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠳᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠢ ᠥᠵᠡᠵᠤ ᠦᠷᠤᠭᠡᠯ ᠬᠤᠨᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯᠡᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠷᠤᠭᠡᠯ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ᠂ ᠤᠷᠳᠦᠰ ᠲᠤ 《ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠦᠷᠤᠭᠡᠯ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠦᠪᠳᠠᠢ ᠬᠨ᠂ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠤᠷᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠤᠨ ᠦᠬᠢᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠢᠮᠯᠠᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠬᠠᠯᠢᠮᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠥᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠦᠴᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠯᠢᠮᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠶᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠰᠤᠵᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠯᠭᠡ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠳᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠮᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠱᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠰᠢᠵᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠤᠬᠤᠷ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠨ ᠶᠢ ᠥᠶᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠭᠡᠷᠰᠤ ᠶᠢ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠶᠡᠯᠡᠵᠤ ᠱᠠᠭᠠᠠᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠡᠭᠦᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠭᠦᠵᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠪᠣᠯᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠭᠡᠷᠪᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠭᠦᠩᠭᠦᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠪᠠᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠨ ᠶᠢ ᠥᠶᠡᠯᠡᠨ ᠡᠪᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠨ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠬᠣᠢ᠌ᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠩᠰᠢᠶᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷ ᠳᠠᠰᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠰ᠂ ᠵᠦᠷᠮ᠎ᠠ (ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ) ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠰᠢᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠵᠦᠪᠳᠠᠢ ᠬᠨ᠂ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠯᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠰᠡᠭᠦᠵᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠳᠠᠯᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠤ ᠳᠠᠯᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠣᠢ᠃


ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6322
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ