ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠦᠨᠢ

ᠰᠠᠷᠠ

ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠨᠤᠷᠠᠨ ᠮᠦᠯᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠦᠨᠦᠷᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯᠳᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠯᠭᠢ

ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠳᠠᠭᠤᠵᠤ ᠳᠤᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠦᠨᠢ

ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠷᠮᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠤᠯᠠ ᠮᠤᠷᠢ

ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠷᠤᠨ ᠢᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠳᠠᠴᠢ ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ

ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠴᠢᠩᠨᠠᠨ᠎ᠠ

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ

ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ

ᠰᠠᠷᠠ ᠪᠦᠱᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ

ᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠦᠨᠢᠶᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠮᠥᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠷᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠢᠭ᠌ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠳᠠᠢ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ ᠮᠦᠯᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ


ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠪᠠᠶᠡᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2685
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁