ᠮᠤᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳᠠᠵᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠰᠡ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠨ

ᠮᠤᠳᠤ ᠣᠷᠢᠳᠠᠵᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ

ᠮᠤᠰᠢᠭᠠᠢ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ


ᠥᠩᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠨ

ᠦᠩ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ


ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠣᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠨ᠎ᠡ

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠵᠢᠨ

ᠭᠤᠤᠯᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 9381
ᠴᠠᠭ᠄ 2014 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17