ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠭᠢᠶᠠᠭ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠢ ᠢᠰᠭᠦᠴᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠰᠠᠴᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠭᠢᠬᠤᠨᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤ ᠨᠢ

ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠭᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠡᠴᠠ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ

ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠡᠰᠡᠷᠸ᠎ᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠭᠤᠭ ᠭᠦᠦᠷᠨᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ

ᠳᠤᠮᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ

ᠳᠠᠩᠭᠢᠰ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠶᠠᠭᠠᠳᠠᠢ

ᠳᠤᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠣᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ


ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠤ

ᠣᠳᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠠᠤ

ᠣᠷᠴᠢᠵᠤ ᠣᠯᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ

ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠰᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠳᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ

ᠣᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠮᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠰᠢᠳᠦᠭᠦ

ᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ


ᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤᠨᠤᠷᠠᠵᠤ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠵᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠳᠦᠷᠴᠤ

ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ

ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠠᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠰᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠰᠭᠡᠷᠦᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠵᠤ

ᠠᠷᠭᠤᠮᠠᠭ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠣᠷᠰᠡᠭᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠴᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠠᠵᠤ

ᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠩᠭᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠭᠦᠪᠪᠦᠨ᠎ᠡ


ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠣᠰᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠯᠠᠪᠰᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠵᠤ

ᠣᠤᠭᠠᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠴᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ

ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠭᠦᠴᠤ ᠰᠢᠠᠳᠠᠰᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮᠡᠷ

ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠱᠤᠪᠬᠤ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠨᠠᠪᠳᠠᠯᠵᠤ

ᠣᠯᠠᠮ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠨ

ᠣᠭ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ

ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵᠤ

ᠣᠶᠠᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠮᠤᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌


ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠡᠷᠴᠢ ᠠᠪᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ

ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠤᠨ ᠨᠤᠭᠳᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠳᠤᠭᠳᠤᠷᠳᠠᠭ

ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠴᠤ

ᠣᠠᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ

ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ

ᠣᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠳᠡᠭ᠌

ᠶ‍ᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠠᠵᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ

ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠠᠰ ᠶᠠᠰᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠳᠦᠷᠦᠳᠡᠭ᠌

ᠡᠵᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ

ᠡᠭᠡᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ

    


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ  ᠠᠯᠳᠠᠠᠳᠠᠯᠠᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1874
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ