ᠪᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌

ᠭᠤᠬ᠎ᠠ


ᠶ‍ᠤ᠋ ᠶᠤᠬᠤ

ᠶᠤᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠬ᠎ᠠ

ᠶᠤᠠᠳᠤᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ

ᠳᠡᠭᠡᠭᠡ ᠭᠤᠬ᠎ᠠ

ᠬᠤᠧᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ

ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠭᠤᠬ᠎ᠠ

ᠬᠤᠸᠠᠵᠤᠤ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ

ᠦᠨᠦᠷ ᠨᠢ ᠭᠤᠬ᠎ᠠ

ᠳ᠋ᠠᠢ ᠱᠤᠤᠳᠠᠢ

ᠳᠠᠮᠠᠭᠢᠨ ᠭᠤᠬ᠎ᠠ

ᠳ᠋ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠷ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭ᠎ᠠ

ᠶᠠᠩᠰᠤᠨ ᠭᠤᠬ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠪᠣᠷᠠᠮ

ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠬ᠎ᠠ

ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢ

ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠬ᠎ᠠ᠃


ᠭᠢᠯᠠᠢ᠌ᠯᠳᠠᠩ


ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠠᠢ᠌ᠯᠳᠠᠩ

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠮᠥᠭᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠠᠢ᠌ᠯᠳᠠᠩ

ᠬᠤᠳᠠᠭᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠠᠢ᠌ᠯᠳᠠᠩ

ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠬᠤᠵᠢᠭᠢᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠠᠢ᠌ᠯᠳᠠᠩ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠮᠭᠢᠦᠡᠭᠡᠪᠡ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6322
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ