ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ


ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠨ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡ ᠵᠥᠭ᠌

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠰᠴᠤ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠂

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠮᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠭᠡᠯᠭᠢᠵᠤ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠠᠷᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠁


ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ


ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠮᠢᠨᠢ

ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷᠳᠠᠢ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠂

ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠤᠪᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠭᠦ ᠴᠢᠨᠢ

ᠣᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠁


ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ


ᠬᠠᠷᠭᠢᠶᠠᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠢᠶᠠᠳᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠷᠡᠭᠡᠳ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠤᠨᠤᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠨᠢᠰᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢᠰᠤᠨ ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠳ

ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ︖

ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠳᠡᠪᠢᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠤᠨᠤᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ ᠦᠦ ᠁


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠭᠠᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠶ‍ᠢᠨ ᠯᠦᠩ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1578
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁