ᠤᠭ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠤ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠷ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠨᠤ ᠄ 《 ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠮᠠᠭᠤᠯ ᠂ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠳᠤᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠂ ᠮᠦᠨ ᠡᠭᠦᠰᠴᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠡᠮᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷ ᠥᠡᠳᠦᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠰᠡ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠᠰᠤ ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠠᠠᠠᠢ ᠰᠢᠮᠠᠭᠤᠯ ᠳᠤᠷ ᠴᠤ ᠥᠯᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠢᠨᠤ ᠥᠨᠡᠷᠡᠵᠤ 》 ᠭᠡᠮᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠃

ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠰᠦᠮᠢᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠤᠠᠳᠤᠠᠵᠠᠮᠰᠤ ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠤ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠬ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷ ᠥᠡᠳᠦᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠤᠯᠡᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠡᠡᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠡᠰᠡᠭᠤᠡᠡᠦᠢ ᠳᠤᠷ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤᠷ ᠡᠭᠢᠯᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠨᠤ ᠄ 《 ᠤᠷᠴᠢᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠬ ᠥᠡᠳᠦᠰᠤ ᠤᠪᠤᠭ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠰᠡ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠᠰᠤ ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠭᠦᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠷ ᠰᠡᠷᠪᠠᠭᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠠᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠦᠰᠢᠡᠡᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠰᠠᠷᠮᠠᠠᠠᠴᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠪᠣᠢ ᠡᠡᠵᠡᠢ 》 ᠭᠡᠮᠡᠵᠦᠭᠦᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠢᠨᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦᠳᠠᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠯᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠃

ᠡᠡᠶ᠎ᠡ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠢᠨᠵᠡᠡᠨᠡᠰᠢ ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤᠠᠠᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠡᠤᠨ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠳᠠᠪᠣᠨᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠂ ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠂ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠠᠳ᠋ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠳᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠷ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠤᠴᠡᠷᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠡᠡᠨᠤ ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠤᠯᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠤᠯᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠂ ᠶᠠᠷᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠤᠬ ᠥᠡᠳᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠡᠡᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭ᠍ᠴᠢᠤᠨ ᠲᠤᠷ ᠤᠯᠵᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠤᠷ ᠱᠠᠠᠠᠰᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠳᠡᠩᠰᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷ᠂ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨᠡᠦᠡᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠥᠨᠡᠨ ᠳᠤᠷ ᠭᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠰᠦᠭᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠴᠡᠷᠡᠯᠳᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠂ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠂ ᠲᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠩ ᠂ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠦᠩ ᠂ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠠᠳ᠋ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠳᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠷ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠂ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠂ ᠤᠯᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠂ ᠱᠦᠢ ᠭᠡᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠡᠡᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠰᠤ ᠂ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠦᠮ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠦᠭ᠍ᠯᠡᠷᠡᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠳᠦᠳᠠᠵᠤ ᠳᠦᠷᠪᠢᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠡᠯᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠡᠮᠤ ᠂ ᠭᠡᠯᠡᠢ ᠂ ᠭᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠤᠡᠡᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠷ ᠴᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠂ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠡᠡᠵᠡᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠂ ᠪᠠᠰᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠰᠡᠮᠡᠭᠡᠷ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠡᠨᠤ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠪᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠯᠤ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠡᠰᠡᠭᠤᠡᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷ ᠤᠡᠳᠦᠭᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠤᠷᠦᠭᠤᠯ ᠤᠷᠴᠡᠢ᠌ᠨ ᠤᠷᠪᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠰᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠠᠨᠤ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠤᠯᠡᠡᠳᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠥᠯᠤ ᠡᠡᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤᠯᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠡᠡᠨᠤ ᠥᠨᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠡᠡᠷᠭᠠᠳᠡᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠦᠭᠡ ᠡᠡᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠬᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠡᠡᠰᠡᠭᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳᠡᠪᠠᠢ ᠃

ᠡᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠠᠠᠤᠢ ᠬᠠᠯᠠᠠᠠᠠᠢ ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠢ᠌ᠯ ᠳᠤᠰᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠡᠷ ᠳᠠᠪᠣᠨᠠᠩ ᠤᠳ ᠥᠯᠤ ᠳᠤᠯᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠡᠡᠨᠤ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠳᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠸᠠᠩ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠤᠠᠮᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠢᠷᠤ ᠂ ᠪᠢᠠᠳᠠᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠰᠠ ᠶᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠰᠡᠷᠸ᠎ᠡ ᠨᠥᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠬ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠤᠡᠡᠳᠤ ᠥᠯᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤᠷᠠᠠᠤ ᠡᠡᠨᠤ ᠡᠪᠠᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠠᠠᠠᠨ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠮᠥᠰᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠯᠳᠡᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠮᠦᠢ ᠦᠦ᠃

ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠭᠢ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡ ᠡᠳᠦᠢ ᠴᠠᠭ ᠥᠶᠡᠰ ᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷᠳᠤ ᠡᠦᠳᠦᠮ ᠡᠦᠡᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠠᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠡᠡᠤ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠥᠷᠡᠰᠳᠡᠨ ᠪ ᠭᠢᠶᠤᠳ ᠶᠠᠰᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤᠷ ᠤᠷᠦᠰᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠢ ᠃ ᠤᠳᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠭᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠠᠠᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠲᠤᠷ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠤ ᠡᠡᠨᠤ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠤᠷᠴᠢᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠡᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠡᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠩ ᠠᠨᠤ ᠤᠯᠡᠩᠭᠢᠨ ᠴᠦᠮ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷᠪᠠ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠥᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠲᠤᠷ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠭᠤᠯᠰᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ ᠊ᠶ᠎ᠠ ᠃

ᠤᠡᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠡᠳᠡᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠳᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠬᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠰᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠢᠤᠨ ᠢᠨᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠡᠡᠦᠡᠡᠡᠡᠬ ᠥᠪᠠᠷᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠠᠠᠴᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠮ ᠡᠡᠯᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠪᠠᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5417
ᠴᠠᠭ᠄ 2004 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18