ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ

ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠴᠢ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ

ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠷᠰᠢᠭ ᠶᠢᠠᠷ

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠯ᠎ᠡ


ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠴᠢ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠷᠭᠡᠯ᠎ᠡ

ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠢᠡᠷ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠤᠷᠴᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1490
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁