ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ

ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡᠢ

ᠨᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠠᠳᠠᠰᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ

ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠵᠤ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ


ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠯᠭᠢᠶ᠎ᠡ

ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠢᠦᠡᠭᠡᠷᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷ ᠡ ︕


ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠤᠬᠤᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠴᠤ ᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠷᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠦᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠵᠤ ᠣᠷᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1491
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁