ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠠ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ 《ᠳᠠᠷᠬᠠᠤᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ 《ᠳᠠᠷᠬᠠᠤᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ 《ᠳᠠᠷᠬᠠᠤᠨ》 ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠢᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ 《ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠠᠢ᠌ᠯᠢ ᠭᠤᠪᠴᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠴᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠬᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠵᠠᠩ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠠ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠠᠭᠢᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ᠂ ᠣᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ᠂ ᠡᠭᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠶᠠᠷᠠ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠠᠷᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠ᠂ ᠣᠳᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠳᠠᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠩ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ 《ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠡᠯᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ 《ᠭᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ》 ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠡᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠢ ᠰᠠᠭᠢᠭᠴᠢ