ᠢᠮᠡᠭᠠᠨ ᠰᠦ᠋

ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠰᠥ᠋ ᠄ ᠰᠢᠭᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠰᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠥ᠋ ᠨᠢ ᠪᠠᠤᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠩᠭᠡᠨ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠷᠭᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠥ᠋ ᠨᠢ ᠭᠡᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠᠢ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠤᠴᠢᠨ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠡᠶᠨᠴᠡᠭᠠᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3361
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17