ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ

      ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ

     ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠴᠢ ᠣᠠᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ


ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠵᠤ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ

     ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ

     ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ


ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ

     ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯᠰᠢᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

     ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠣᠷᠰᠠᠨ᠎ᠠ


ᠲ᠋ᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠤ

     ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠣᠷᠰᠠᠵᠤ  

      ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1794
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ