ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠡᠰᠢᠳᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤᠷᠭᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠢᠳᠠᠳᠠᠢ

ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠤ

ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠳᠠᠢ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠳᠠᠢ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠷᠪᠣᠰᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ︕

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠧᠦᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠠᠭᠳᠠ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠢᠰᠭᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠪᠡ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡ ᠳᠠᠢ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠠᠳᠠᠰᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ︕

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤᠷᠭᠢᠵᠤ

ᠴᠢᠩ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠵᠤ

ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ

ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠭᠦᠴᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠤᠧᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠭᠦᠡᠳᠦᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠭᠣᠢ᠌ᠯᠠᠩ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠷᠢᠡᠪᠠᠶᠡᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2088
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁