ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ

    ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ 23 ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ᠄

    ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠶᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

1᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠡᠳ᠋ ᠵᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ᠂

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠡᠳ᠋ ᠵᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠳ᠋ ᠵᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠢ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

2᠂ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ᠂

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠢ ᠴᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

3᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠬᠤ᠂

ᠳᠠ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠠᠪᠠᠰᠤ ᠳᠠ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠭᠳᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ᠃

4᠂ ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠢᠭᠦ᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠠᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠭᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠢᠭᠦ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠳᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠢᠭᠦ ᠠᠪᠠᠰᠤ ᠳᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

5᠂ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠢ᠌ᠯᠭᠠᠬᠤ᠂

ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠳᠠ ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠮᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠢ᠌ᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ᠃

6᠂ ᠭᠡᠳᠤ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ᠂

ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠭᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠭᠡᠳᠤ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

7᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ᠂

ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠣᠭᠳᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠵᠠᠩ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠭ᠍ᠴᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠠᠵᠠᠢ᠃

8᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠦ᠂

ᠨᠢᠭᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠨᠠᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠨ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠮᠢ᠌ᠭᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠤ ᠭᠦᠷ᠃

9᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠦ᠂

ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ᠂ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠠᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠡᠷ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤ᠃

10᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠠᠯᠠᠬᠤ᠂

ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠢ᠌ᠳᠬᠠᠷᠳᠠᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ 《ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠤ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

11᠂ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠂

ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠦᠭᠢᠭᠦᠢ᠂ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠮᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠ᠃

12᠂ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂

ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠴᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃

13᠂ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠢ ᠳᠦᠷᠭᠦ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ᠂

ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠠᠪᠭᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠴᠢ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦᠷᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠳᠠ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡᠪᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠦᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠡᠭ᠍ᠴᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃

14᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ᠂

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠡᠯᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠴᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃

15᠂ ᠴᠠᠮᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ᠂

ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠳᠠᠪᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

16᠂ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠬᠤ᠂

ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠳᠠᠪᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦᠷᠢᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠴᠢᠬᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

17᠂ ᠮᠦᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠡᠭᠦ᠂

ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠮᠦᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠦᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

18᠂ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ᠂

ᠳᠠ ᠡᠨᠡ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠢ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠴᠤ ᠥᠭᠡ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠠᠶᠤᠳᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃

19᠂ ᠭᠦᠯᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠬᠤ᠂

ᠠᠶᠤᠮᠠᠷ ᠠᠶᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠨᠢ ᠭᠦᠯᠦᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠣᠷᠭᠢᠴᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠰᠢᠷᠠ︕

20᠂ ᠭᠠᠷ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭᠦ᠂

ᠪᠢ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠣᠢ᠌ᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃

21᠂ ᠰᠠᠠᠳᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠷᠮᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ᠂

ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤ︕

22᠂ ᠭᠦᠯ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠭᠰᠢᠬᠤ᠂

ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠢ᠌ᠳᠬᠠᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃

23᠂ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠵᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠢ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ᠂

ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠠᠶᠤᠳᠠᠰᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦᠷᠢᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠰᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠠᠷᠠᠨᠤᠳ ᠳᠦᠷᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2712
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24