ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ

ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠷᠬᠤᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠳᠠᠭᠢ ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ

ᠣᠯᠬᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠩᠭᠢᠳ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠤ ᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠶ᠎ᠠ

ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠠᠷᠠᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠯᠴᠦᠭᠦᠤ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤ ᠪᠢᠳᠠᠭᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠶ᠎ᠠ

ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠰᠠᠭᠤ ᠱᠠᠯᠠᠴᠠᠭᠤ ᠪᠣᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠶ᠎ᠠ

ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠥᠭᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠯᠪᠠᠯᠵᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠵᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1827
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20