ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ

ᠣᠮ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ

ᠡᠩᠭᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠭᠢᠰᠭᠢᠵᠤ

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠠᠭᠢᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠤ

ᠦᠨᠢᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ

ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ

ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ

ᠠᠰ ᠢᠪᠠᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠴᠢᠳᠤ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠠᠵᠤᠭ᠎ᠠ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠢ

ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠡᠯᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ

ᠬᠤᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠭᠣᠢ᠌ᠳᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠠᠯᠬᠤᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ

ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ

ᠲᠦᠯᠦ ᠴᠤᠭ ᠲᠡᠶ ᠣᠯᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠠᠷᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠲᠡᠶ

ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠠᠷ

ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠬᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ

ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠳᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ

ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠶ‍ᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠡᠶ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠵᠤ

ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠯ ᠲᠡᠶ

ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠬᠤ

ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠮᠦᠷᠳᠠᠵᠤ

ᠵᠢᠩᠭᠡᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ

ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠤ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠵᠤ

ᠬᠠᠯᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤᠳᠤ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠵᠤᠷᠢᠬᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠵᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠵᠤ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠷᠠᠭᠤ

ᠨᠠᠭᠠᠯ ᠰᠠᠠᠴᠢᠭ ᠳᠤᠨᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠨᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠨᠠᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠮᠤᠭ

ᠦᠯᠮᠡᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠥᠩᠭᠡᠳᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠵᠤ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠡᠮᠤᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠤᠨ

ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠣᠷᠤᠰᠢᠳᠤᠭᠠᠢ

ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ

ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠠᠰᠤᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4205
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06