ᠠᠭᠤᠤᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ

    ᠠᠭᠤᠤᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ


ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠴᠢᠰᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠯ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠥᠡᠳᠡᠢ᠌ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠩ

ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠭᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠢ ᠵᠤᠳᠤᠭ᠁


    ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ


ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠲ᠋ᠠᠭᠤᠨ ᠲ᠋ᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ

ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠤᠪᠣ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌᠁   


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1485
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁