ᠠᠪᠣ ᠵᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ
( ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠥᠭᠡ )


ᠦᠶᠡᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ
ᠠᠪᠣ ᠵᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠡ
ᠣᠨᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ  ᠵᠢᠨᠨ
ᠪᠣᠳᠤᠩᠳᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ


ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ  ᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠵᠢᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ
ᠠᠪᠣ  ᠵᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠡ
ᠠᠭᠳᠠ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌  ᠦᠨ ᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ
ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠦᠠᠳᠠᠯᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ


ᠴᠡᠩᠭᠡᠷᠯᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ
ᠠᠪᠣ  ᠵᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠡ
ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠨ
ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠠᠳ ᠳᠤᠪ ᠳᠤᠭᠤᠢ
ᠳᠤᠪ ᠳᠤᠭᠤᠢ
ᠳᠤᠪ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠁

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠲ·ᠲᠦᠷᠭᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5278
ᠴᠠᠭ᠄ 2004 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁