ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ


ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠷᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠣᠳᠤᠳ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ


ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠣᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ


ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ


ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠭᠤᠪᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠡᠩᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠳᠦᠡᠭᠯᠢᠶ‍ᠦᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠤ ᠳᠦᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪ᠊·ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1812
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21