ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠯᠡ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌        


ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠯᠡ    

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠭᠡᠯᠡ    

ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡ    

ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠡᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡ      


《ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ》   ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ  

《ᠡᠨ ᠡ ᠡᠢ》   ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ    

《ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ》   ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ  

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ      


ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠣ ᠡᠴᠠ ᠦᠪᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ  

ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠢᠳᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡ  

ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ  

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠯᠡ      


ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ  

ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡ  

ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ  

ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡ            


               2010.9.26 ᠣᠷᠤᠢ    


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠠ᠊·ᠭᠡᠭᠡᠡᠰᠡᠷᠡ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1897
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁