ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ  ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠢᠯᠡ  ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠡᠳᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠨᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠢᠪᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠳᠦᠢ  ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠨᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ 《ᠮᠦᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ》 ᠲ᠋ᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠨᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠢᠳ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠤᠨ ᠡᠨᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠣᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠦᠪᠡᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠣᠶᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠰᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠪᠠ ᠣᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ  ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠵᠢᠯ ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠴᠤᠭ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ  ᠰᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠷᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ  ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4203
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25