ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ


1᠂ ᠣᠶᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠲᠤᠢ᠌ᠯᠳᠠᠬᠤ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠃

2᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠂ ᠢᠳᠠᠪᠭᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠳᠠᠬᠠᠢ ᠰᠢᠯᠢᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠃

3᠂ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠃

4᠂ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ᠃

5᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠂

6᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠭᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠭᠡᠨ᠃ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠮᠦᠷᠤ᠂ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠃

7᠂ ᠨᠢᠳᠤ ᠬᠤᠷᠴᠠ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭ᠌᠂ ᠠᠨᠢᠰᠬ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢ᠃

8᠂ ᠰᠢᠳᠤ ᠴᠠᠪᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠃

9᠂ ᠦᠰᠦ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠂ ᠬᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠃

10᠂ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠮᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠢᠭ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠭ᠌᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠠᠯᠪᠢᠩᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 9529
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 08