ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠭᠡᠯᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠭᠢᠦᠡᠭᠡᠯ

1 ᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠄ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

2 ᠠᠬᠤᠷ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠄ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠬᠤ᠃

3 ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢᠭᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠄ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

4 ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ᠄ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃

5 ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠳᠦᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ᠄ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ᠃

6 ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠰ ᠳᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠣᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠥᠷᠭ᠍ᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠄ ᠰᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠪᠠᠵᠤ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ᠃

7 ᠠᠭᠤᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦ᠄ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯ᠃

8 ᠠᠭᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠯᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠄ ᠳᠤᠤᠱ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠣᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠃

9 ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ᠄ ᠳᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ᠃

10 ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠤᠭ᠂ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ᠄ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠭᠤᠭᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃

11 ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠫᠠᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠃

12 ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠦᠨᠡᠰᠤ᠄ ᠪᠢᠯᠳᠠᠤᠴᠢ ᠵᠠᠩ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ᠃

13 ᠠᠮᠳᠠᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠷᠪᠠ ᠳᠠᠭᠢᠬᠤ᠄ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠬᠤ᠃

14 ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃

15 ᠠᠷᠢᠶᠠᠪᠠᠯᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦ᠄ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠭᠦ᠃

16 ᠠᠷᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠤᠯᠠᠢ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠄ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠃

17 ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠣᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ᠄ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠴᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠠᠶᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠃

18 ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠲᠤ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠰᠡᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ᠄ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠌ᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠢᠷ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠᠢ᠃

19 ᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠪᠠᠯ ᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠄ ᠥᠮᠦᠭ᠌ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

20 ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠠᠷ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠡᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠣᠷᠭᠤᠬᠤ᠄ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠴᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠳᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠃

21 ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠠᠷ ᠣᠷᠳᠤ᠄ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

22 ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠄ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠃

23 ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠷᠢᠭᠦ᠄ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠭᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

24 ᠡᠵᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠦᠮᠦᠳᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠥᠴᠦᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠦᠵᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ᠃

25 ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠢᠳᠠᠷ᠂ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷ᠄ ᠬᠤᠪᠳᠤᠭ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ᠃

26 ᠢᠷᠭᠤᠢ (ᠶᠠᠷᠭᠤᠢ) ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠄ ᠦᠷᠢᠰᠤᠯᠳᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠦ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠷᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6988
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ