ᠳᠦᠭᠦᠮ

ᠳᠠᠷᠢᠠᠠᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ


ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠢᠭᠢᠷᠢ ᠭᠦᠷᠦᠮᠡᠯ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠮᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠰᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂

ᠥᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ

ᠦᠬᠢᠳ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠤᠳ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠨᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡᠢ᠃


ᠳᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ


ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠭᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠩᠠᠠᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠲᠤᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠ

ᠭᠦᠭᠡ ᠡᠦᠵᠢᠭ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠂

ᠭᠦᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠢ ᠥᠵᠡᠪᠠᠰᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠤᠨ

ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠮᠦᠨ ᠰᠡᠭᠠᠳᠭᠢᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ᠃


ᠭᠦᠭᠢᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ


ᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠳᠤ ᠨᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠯᠤ ᠡᠮᠦᠰᠤᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ᠂

ᠥᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ ᠳᠤᠷ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠭᠦᠭᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠤᠮᠤᠢ᠂

ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠡᠡᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷᠡᠪᠠᠰᠤ

ᠥᠭ᠍ᠶ‍ᠦᠭᠡ ᠤᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠡᠮᠳᠡᠳᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠮᠤᠢ᠃


ᠤᠰᠤ ᠴᠢᠤᠠᠠᠠᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ


ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠢᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠠᠠᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠠᠠᠠᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ

ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠥᠰᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷ᠂

ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠰᠤᠨ ᠤᠮᠳᠡᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠪᠠᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡᠢ

ᠨᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤᠷ ᠴᠢᠤᠠᠠᠠᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠪᠠᠢ᠃


ᠤᠰᠤ ᠡᠡᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ


ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠡᠯᠦᠰ

ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠤᠷᠪᠣᠰ ᠤᠷᠳᠤ᠂

ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤᠷ ᠪᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠷᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠦᠶ᠎ᠡ

ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠨᠦᠷᠳᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠡᠡᠮᠳᠡᠳᠡᠢ᠃


ᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠡᠡᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ


ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢ ᠤᠬᠢᠶᠡᠡᠡᠦᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠡᠷᠢᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡᠢ

ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠷ ᠭᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ᠂

ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠤᠨᠴᠡ ᠡᠡᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤᠷ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠡᠡᠨᠤ ᠪᠣᠰᠤ

ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠨᠠᠮᠠᠶ᠋ᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠡᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠮᠦᠢ᠃


ᠳᠦᠯᠡᠭᠡ ᠡᠡᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ


ᠰᠢᠪᠠᠭ᠍ᠴᠢᠨ ᠢ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠷ ᠰᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭ ᠳᠡᠭᠦᠵᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠱᠥᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠯᠭᠦᠮᠦᠢ᠂

ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠢ ᠬᠤᠮᠭᠢᠵᠤ ᠳᠦᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠵᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠪᠠᠰᠤ

ᠰᠢᠪᠠᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠷᠦᠮᠦᠢ᠃


ᠮᠠᠨᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ


ᠥᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠠᠳᠠᠩᠭᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭ᠌ ᠰᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭ᠌ ᠡᠡᠢ᠌ᠯ

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠤᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠮᠤᠢ᠂

ᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠡᠡᠮᠦᠷ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠰᠤᠮᠤᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2473
ᠴᠠᠭ᠄ 2004 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁