ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠁

ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠁


ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ

ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌

ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠁


ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠳᠤ


ᠬᠤᠷᠪᠣᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠠᠨ

ᠵᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠠᠠᠳᠤᠬᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠢ


ᠨᠤᠪ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠥᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤᠤᠭᠤᠷ

ᠪᠣᠷᠤ ᠪᠣᠷᠤᠬᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠭᠤᠷ

ᠵᠢᠷ ᠵᠠᠷ ᠰᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ

ᠯᠦᠷ ᠯᠦᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠨᠢ

ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠁

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠦᠭᠡᠬᠠᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠮᠡᠡᠳᠦᠯ᠎ᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1325
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ