ᠰᠢᠳᠦ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠵᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠠ ᠤᠳ ᠢ ᠠᠰᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠢᠯᠢᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠪᠠᠳᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠡᠪᠠᠳᠦᠯᠳᠠ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠰᠦᠪᠠ ᠤᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠢᠵᠤ ᠨᠤᠠᠠᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

1. ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠷᠢᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠬᠤᠩᠠᠠᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠰᠤᠢᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 60 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 100 ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠢᠯᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2. ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠦᠪᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ( ᠡᠷᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠡᠴᠦᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ 1 ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ) ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠰᠦᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 60 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 100 ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠢᠯᠢᠨ᠎ᠠ᠃

3. ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠢᠷᠮᠡᠭ᠌᠂ ᠡᠷᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠡᠷᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠬᠤᠩᠠᠠᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠰᠦᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 60 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 100 ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠢᠯᠢᠨ᠎ᠠ᠃

4. ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠪᠠᠤᠠᠳᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠰᠦᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 60 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 100 ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠢᠯᠢᠨ᠎ᠠ᠃

5. ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠪᠣᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠰᠦᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 60 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 100 ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠢᠯᠢᠨ᠎ᠠ᠃

6. ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ 1 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 2 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ᠋ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠪᠳᠦᠷ ᠢᠯᠢᠨ᠎ᠠ᠃

7. ᠳᠤᠯᠤᠪᠣᠷ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠢᠳᠠᠮ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ 1 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 2 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ᠋ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠢᠯᠢᠨ᠎ᠠ᠃

8. ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠪᠰᠢᠠᠠᠤ ᠳᠠᠰᠠᠠᠠᠯ ᠢ 30 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 60 ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

9. ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤ ᠣᠷᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠢᠯᠢᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠠᠠᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠢᠯᠢᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠤ ᠡᠪᠠᠦᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠢᠤᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠴᠢ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠᠢ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4165
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24