ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠡᠰᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠳ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠡᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ᠌᠂ ᠠᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠴᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠼ·ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠡᠷᠳᠡ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠩ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠦᠩᠭᠡᠨ ᠠᠪᠰᠠᠷᠠᠠᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠯᠳᠠᠢ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠩᠠᠠᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ᠂ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠣᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠥᠭᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ 13 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠤᠯ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤᠯᠭᠤᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠭᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠣᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠢᠭ᠌᠃ ᠭᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ᠃ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ᠂ ᠭᠡ᠊ᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠃ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠭᠣᠢ᠌ᠳᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠠᠪᠷᠠᠢ (сэврэй) ᠭᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠢᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠨᠡᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠭᠡᠳ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠭᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠶᠠ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠢᠷᠤᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠤᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠭᠡ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ᠂ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠢᠭ᠌᠃ ᠮᠦᠨ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠳᠦᠭᠡᠮᠡᠯ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠠᠪᠷᠠᠢ ᠭᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠭᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠴᠠ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠤ ᠶᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠢᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠥᠩᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠤᠠᠠᠠᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠠᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠰᠥ᠋ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠳᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠨᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠢᠤ᠃ ᠴᠤᠯᠭᠤᠢ ᠪᠠ ᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ᠃ ᠶᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠳᠤ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠰᠴᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠭᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠴᠢᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨᠡᠳᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ᠂ ᠭᠢᠴᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠠᠠᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠳᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠤᠨ 《ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ》᠂ 《ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ》᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ 120 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 300 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤᠯᠭᠤᠢ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ 85 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 200 ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠃ 《ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ》 ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ 300 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 650 ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ 45 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 200 ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 2003 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤᠵᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠯᠢᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 200 ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠠᠠᠠᠱᠠ ᠶᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠵᠤ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠢ ᠰᠠᠭᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠩ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ ᠲᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠤᠢ᠂ ᠮᠤᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠽᠠᠮᠪᠣᠳᠢᠪ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠢ (адай) ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠦᠮ᠎ᠡ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠵᠢ᠃ ᠬᠠᠰᠠᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠳᠦᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠡᠯᠪᠢᠭᠦ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ᠂ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠭᠤᠳᠠ ᠡᠷᠭᠢᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠭᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠮᠪᠢᠭᠠᠷ᠂ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠴᠤᠮᠴᠤᠭᠠᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠰᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠢ᠃

ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠭᠤᠳᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠭᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠭᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠡᠭᠦᠭᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠪᠦᠷᠳᠦᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ᠃

ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠴᠠᠢ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠦᠪ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠡᠶ᠃

ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠢᠳᠠ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠳᠤ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠣᠢ᠌ᠳᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠷᠠᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠮᠠᠨᠢ ᠣᠮᠳᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠠᠠᠱᠠ ᠶᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠤ ᠣᠪᠠᠳᠢᠰ ᠲᠡᠶ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠤᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠵᠢ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠢ ᠣᠮᠳᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠣᠪᠠᠳᠢᠰ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠣᠰᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠰᠠᠷᠠᠠᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠭᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠶᠡᠭᠦᠳᠭᠡᠭᠦ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠯᠠᠠᠳᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠠ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪ᠊·ᠴᠣᠭ‍᠊ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4344
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24